Zapraszamy do nowego żłobka – opis projektu

Zapraszamy do nowego żłobka – opis projektu

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Żłobek Słonik w Katowicach wspiera aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia, dzięki utworzeniu i utrzymaniu w okresie 01.08.2020 do 31.07.2022 r  nowych 72 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które ułatwią powrót na rynek pracy 144 rodzicom/opiekunom z terenu Katowic.

W ramach projektu planuje się: modernizację, wyposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.
Efektem zrealizowanych działań będzie osiągnięcie wskaźników:

 • liczba nowych miejsc opieki żłobkowej dla dzieci do 3 lat;
 • liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat;
 • liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, które znalazły prace lub jej poszukują po opuszczeniu programu.

Wnioskodawca  – Lider projektu: Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Słonik Elżbieta Nowina-Konopka

Partner projektu: HORYZONT PROJEKT TOMASZ WIĘCEK

Żłobek mieści się w budynku przy ul. Rolnej 14 w Katowicach.

Kryteria/zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

 • Rekrutacja rozpoczyna się 04.2020 r. i trwać będzie do wyczerpania miejsc
 • Świadczenie usługi opieki na dziećmi rozpoczyna się od 01.08.2020 r.
 • Czas trwania umowy wynosi maksymalnie 12 miesięcy
 • Rodzic/prawny opiekun jest Uczestnikiem Projektu
 • Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:
 1. zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta Katowice;
 2. sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat;
 3. przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – osoba zatrudniona lub przebywanie na urlopie wychowawczym – osoba bierna zawodowo lub bycie osobą bezrobotną/niepracującą chcącą powrócić na rynek pracy lub bycie osobą zatrudnioną zagrożoną zwolnieniem z pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem.
 • Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie oraz pozostałych dokumentach.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do 30.07.2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są:

 1. w Biurze Projektu ul. Rolna 14 2 Katowice;
 2. pod adresem e-mail: kontakt@slonik.katowice.pl
 3. telefonicznie pod numerem: 663 881 331