STATUT

NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA SŁONIK

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Żłobku- rozumie się przez to Niepubliczny Żłobek Słonik w Katowicach
 2. Dyrektorze – rozumie się przez to właściciela Elżbietę Nowina-Konopkę

§ 2

Żłobek działa na podstawie:
– ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
– innych przepisów dotyczących działalności gospodarczej.

§ 3

 1. Żłobek używa nazwy Niepubliczny Żłobek Słonik Elżbieta Nowina-Konopka
 2. Żłobek prowadzony jest przy ul. Obroki 70 w Katowicach
 3. Obszar działania Żłobka obejmuje województwo śląskie
 4. Organ prowadzący: Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Słonik Elżbieta Nowina-Konopka

II. Przedmiot działalności, cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 4

 1. Przedmiotem działalności Żłobka jest opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3, na wniosek rodzica do lat 4.
 2. Celem Żłobka jest zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej dzieciom do lat 3 pozostawionym pod opieką Żłobka w czasie pracy ich rodziców i opiekunów oraz wsparcie rodziców i opiekunów w opiece nad dzieckiem w okresie jego wczesnego rozwoju.
 3. Zadaniem Żłobka jest w szczególności:
  1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, a w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa, prawidłowego żywienia i wychowania.
  2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej , poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i rozwoju dziecka,
  3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
  4) zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiedniego do ich wieku i potrzeb,
  5) zapewnienie wyżywienia, uwzględniającego obowiązujące normy żywieniowe, dbanie o jakość, smak i estetykę posiłków,
  6) czuwanie nad rozwojem psychicznym i fizycznym dzieci,
  7) wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku, a także przygotowanie ich do życia w społeczeństwie,
  8) współpraca z rodzicami w celu wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i ujednolicenia metod opieki pielęgnacyjnej i wychowania w Żłobku i w domu.

III. Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§ 5

 1. Przyjęcia dzieci do Żłobka odbywają się przez cały rok kalendarzowy.
 2. Opieką żłobkową objęte są dzieci od 22 tyg życia do 3 roku życia. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych można ten wiek przedłużyć do 4 r.ż

§ 6

W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci:
a) których oboje z rodziców lub opiekunów prawnych pracują lub prowadzą działalność gospodarczą,
b) pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą rodzica lub opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko.
c) rodzeństwo dziecka będącego pod opieką żłobka
c) które zostały zapisane wcześniej i są na liście oczekujących

§ 7

 1. O przyjęciu do Żłobka decyduje Dyrektor Żłobka, na podstawie wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych karty zgłoszeniowej.
 2. Warunkiem korzystania z usług Żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka a Dyrektorem Żłobka.

IV Odpłatność.

§ 8

 1. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku
 2. Opłata za pobyt dziecka jest stała zgodna z umową,
 3. Opłaty czesnego dokonuje się do 5-go dnia bieżącego miesiąca.
 4. Rodzice zamieszkujący Katowice otrzymują dotację z budżetu Miasta Katowice

V Zasady ustalania opłat za wyżywienie i czesne w przypadku nieobecności dziecka

§ 9

1. Opłaty za wyżywienie ustalane są w oparciu o rzeczywistą ilość dni uczęszczania dziecka do Żłobka, po uwzględnieniu dni nieobecności dziecka w Żłobku w danym miesiącu kalendarzowym. Wyżywienie w Żłobku jest na zasadzie cateringu. W przypadku otrzymania dotacji do wyżywienia, koszt wyżywienia ulega zmniejszeniu.2. Czesne jest opłatą stałą niezależne od obecności dziecka. W przypadku otrzymania dotacji, czesne jest pomniejszone o dotację. Dotacje otrzymują dzieci spełniające wymagania określone w warunkach dotacji, które są ustalane przez właściwy urząd udzielający dotacji.

VI Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku.

 1. W żłobku organizowane są zajęcia przez opiekunów Żłobka jak i firmy zewnętrzne w miarę możliwości finansowych lub dzięki otrzymanym dotacjom. Zajęcia dodatkowe ustalane są z rodzicami i prowadzone są za ich zgodą. Zajęcia dostosowane są do wieku i potrzeb dzieci. W zajęciach nie uczestniczą rodzice. Raz w roku organizowane są dni otwarte w żłobku podczas których rodzice mogą być obecni na zajęciach.

VII Rada Rodziców

 1. W żłobku może zostać utworzona Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Rada wybiera swoich przedstawicieli i może występować do dyrektora Żłobka z różnymi wnioskami, opiniami, sprawami w zakresie prowadzenia żłobka i opieki nad dziećmi. Rada może zbierać fundusze z dobrowolnych składek rodziców, a zasady wydatkowania funduszy rady należy określić w regulaminie.

VIII Zarządzanie Żłobkiem

§ 10

 1. Dyrektor kieruje działalnością Żłobka i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Żłobka.
 3. Szczegółowe zasady organizacji wewnętrznej Żłobka oraz godziny pracy żłobka, określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

IX Postanowienia końcowe

§ 11

Zmiana postanowień statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.