STATUT

NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA SŁONIK

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA SŁONIK

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Żłobku- rozumie się przez to Niepubliczny Żłobek Słonik w Katowicach

 2. Dyrektorze – rozumie się przez to właściciela Elżbietę Nowina-Konopkę

§ 2

Żłobek działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz jej aktualizacji

 • innych przepisów dotyczących działalności gospodarczej.

§ 3

 1. Żłobek używa nazwy Niepubliczny Żłobek Słonik Elżbieta Nowina-Konopka

 2. Żłobek prowadzony jest przy ul. Obroki 70 w Katowicach

 3. Obszar działania Żłobka obejmuje województwo śląskie

 4. Organ prowadzący: Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Słonik Elżbieta Nowina-Konopka

II. Przedmiot działalności, cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 4

1.Przedmiotem działalności Żłobka jest opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3, na wniosek rodzica do lat 4.

2. Celem Żłobka jest zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej dzieciom do lat 3 pozostawionym pod opieką Żłobka w czasie pracy ich rodziców i opiekunów oraz wsparcie rodziców i opiekunów w opiece nad dzieckiem w okresie jego wczesnego rozwoju.

3. Zadaniem Żłobka jest w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, a w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa, prawidłowego żywienia i wychowania.

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej , poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i rozwoju dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

4) zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiedniego do ich wieku i potrzeb,

5) zapewnienie wyżywienia, uwzględniającego obowiązujące normy żywieniowe, dbanie o jakość, smak i estetykę posiłków,

6) czuwanie nad rozwojem psychicznym i fizycznym dzieci,

7) wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku, a także przygotowanie ich do życia w społeczeństwie,

8) współpraca z rodzicami w celu wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i ujednolicenia metod opieki pielęgnacyjnej i wychowania w Żłobku i w domu.

9) Indywidualne podejście do dziecka i rodziców uwzględniające indywidualne potrzeby każdego z nich.

10) W przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności realizowane są wszystkie w/w zadania.

III. Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§ 5

  1. Przyjęcia dzieci do Żłobka odbywają się przez cały rok kalendarzowy.

  2. Opieką żłobkową objęte są dzieci od 22 tyg życia do 3 roku życia. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych można ten wiek przedłużyć do 4 r.ż

  3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami.

§ 6

W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci:

a) których oboje z rodziców lub opiekunów prawnych pracują lub prowadzą działalność gospodarczą,

b) pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą rodzica lub opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko.

c) rodzeństwo dziecka będącego pod opieką żłobka

d) z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych

e) gdy jedno z rodziców jest niepełnosprawne

f) które zostały zapisane wcześniej i są na liście oczekujących

§ 7

1. O przyjęciu do Żłobka decyduje Dyrektor Żłobka, na podstawie wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych karty zgłoszeniowej.

2. Warunkiem korzystania z usług Żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka a Dyrektorem Żłobka.

IV Odpłatność.

§ 8

1. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku

2. Opłata za pobyt dziecka jest stała zgodna z umową,

3. W sytuacji wyjątkowej kiedy żłobek jest zamknięty z przyczyn niezależnych od żłobka, z przyczyn wyższych ( np. stan epidemii, klęski żywiołowej itp. ) opłata za czesne jest pomniejszona do wysokości pozwalającej na minimalne utrzymanie placówki.

4. Opłaty czesnego dokonuje się do 5-go dnia bieżącego miesiąca.

5. Rodzice zamieszkujący Katowice otrzymują dotację z budżetu Miasta Katowice

V Zasady ustalania opłat za wyżywienie i czesne w przypadku nieobecności dziecka

§ 9

 1. Opłaty za wyżywienie ustalane są w oparciu o rzeczywistą ilość dni uczęszczania dziecka do Żłobka, po uwzględnieniu dni nieobecności dziecka w Żłobku w danym miesiącu kalendarzowym. Wyżywienie w Żłobku jest na zasadzie cateringu. W przypadku otrzymania dotacji do wyżywienia, koszt wyżywienia ulega zmniejszeniu.

2. Czesne jest opłatą stałą niezależne od obecności dziecka. W przypadku otrzymania dotacji, czesne jest pomniejszone o dotację. Dotacje otrzymują dzieci spełniające wymagania określone w warunkach dotacji, które są ustalane przez właściwy urząd udzielający dotacji.

3. W przypadku zamknięcia żłobka w ciągu roku w dni między świętami w zależności od kalendarza w danym roku, czesne nie jest pomniejszone, chyba, że zamknięcie żłobka traw dłużej niż tydzień w jednym miesiącu.

VI Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku.

1. W żłobku organizowane są zajęcia przez opiekunów Żłobka oraz przez firmy zewnętrzne. Zajęcia dodatkowe ustalane są z rodzicami na zebraniu i prowadzone są za ich zgodą. Zajęcia dostosowane są do wieku i potrzeb dzieci. Na co dzień w zajęciach nie uczestniczą rodzice. Kilka razy w roku mogą być organizowane zajęcia otwarte z udziałem rodziców.

Rodzice odpowiednio wcześnie otrzymują informację drogą elektroniczną o takich zajęciach i mogą wziąć w nich udział w roli obserwatora lub mogą wziąć czynny udział w proponowanych zajęciach.

VII Rada Rodziców

1. W żłobku może zostać utworzona Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Rada wybiera swoich przedstawicieli i może występować do dyrektora Żłobka z różnymi wnioskami, opiniami, sprawami w zakresie prowadzenia żłobka i opieki nad dziećmi. Rada może zbierać fundusze z dobrowolnych składek rodziców, a zasady wydatkowania funduszy rady należy określić w regulaminie. Dyrektor żłobka na zebraniu umożliwia rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka stworzenie takiej rady.

VIII Zarządzanie Żłobkiem

§ 10

 1. Dyrektor kieruje działalnością Żłobka i reprezentuje go na zewnątrz.

 2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Żłobka.

 3. Szczegółowe zasady organizacji wewnętrznej Żłobka oraz godziny pracy żłobka, określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

IX Postanowienia końcowe

§ 11

Zmiana postanowień statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.