Procedury w naszej placówce w okresie zagrożenia zarażeniem koronawirusem

Procedury w naszej placówce w okresie zagrożenia zarażeniem koronawirusem

Katowice, dn. 10.05.2020r.

W związku z otwarciem żłobka i przedszkola Słonik podczas pandemii COVID 19 wprowadzam następujące procedury:

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze żłobka mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców.
2. Wchodząc do żłobka dorosły bezwzględnie musi dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji są udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci). Dorosły powinien mieć zasłonięte usta i nos, chyba, że stan zdrowia na to nie pozwala ( szczegóły w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 15.04.2020 )
3. Tylko 1 osoba dorosła może wchodzić do placówki z dzieckiem.
4. Do żłobka mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez żadnych objawów chorobowych, a zwłaszcza sugerujących chorobę zakaźną
5. Dzieci do żłobka są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka
7. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.
8. Na terenie żłobka nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby, wszelkie sprawy przez osoby z zewnątrz załatwiane są przed wejściem.
9. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezprzewodowym zaraz po przybyciu do żłobka oraz odnotowanie temperatury w zeszycie.
10. Przebywanie w placówce należy ograniczyć do minimum, rozmowy z opiekunkami powinny być krótkie.
11. W miarę możliwości Rodzice Dzieci z grup na parterze ( Słoniki, Jeżyki ) wchodzą do placówki od strony ulicy Obroki, Rodzice dzieci z Tygrysków i Misi od strony parkingu co zminimalizuje kontakty między Dorosłymi.
12. Dzieci muszą być przyprowadzone do godziny 9.30, aby po przyjściu wszystkich osób z zewnątrz umyć i zdezynfekować szatnie, klamki, powierzchnie dotykowe w ciągach komunikacyjnych.

II Procedura organizacji opieki w Słoniku

1. Przed wejściem dziecka na salę należy zmierzyć temperaturę oraz odnotować jej wysokość w zeszycie. Powyżej 37,5 st dziecko nie może zostać przyjęte do placówki.
2. W takiej sytuacji Rodzice powinni zatrzymać dziecko do obserwacji w domu.
3. Opiekunkom należy zmierzyć temperaturę zaraz po przyjściu do placówki i odnotować jej wysokość w zeszycie. W przypadku temperatury powyżej 37,2 st pracownik nie podejmuje pracy.
4. Do pracy przychodzą wyłącznie pracownicy zdrowi. W przypadku niepokojących objawów pracownik powinien pozostać w domu, powiadomić pracodawcę, skontaktować się telefonicznie z lekarzem, stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
5. W miarę możliwości w zależności od ilości dzieci należy rozdzielać dzieci na mniejsze grupy. Każda z grup (Tygryski, Misie, Jeżyki) maja do dyspozycji po 2 sale, w której organizowany będzie pobyt dzieci, oraz przedszkole – 1 sala.
6. Z sal zostały usunięte pluszowe zabawki i przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji.
7. Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. Oczyszczacze powietrza należy włączać 2 razy dziennie przez co najmniej 2 godziny.
8. Należy dokumentować w specjalnie przygotowanym zeszycie prace porządkowe, dezynfekcje powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, toalet. Czynności te mają być wykonywane tak aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
9. Na placu zabaw może przebywać w tym samym czasie tylko jedna grupa.
10. Sprzęt na placu zabaw powinien być codziennie myty z użyciem detergentu lub dezynfekowany
11. Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść poza teren placówki
12. Do placówki nie będą przyjeżdżać żadne firmy zewnętrzne w celu organizacji zajęć.
13. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel żłobka korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych
14. Personel po przyjściu do placówki przebiera się w odzież przeznaczoną tylko do przebywania na terenie placówki. Nie ma obowiązku noszenia maseczek.
15. Panie będące pomocami opiekunek rozdają posiłki i pomagają w pracy z dziećmi, dbają o porządek i czystość w salach, pracują na terenie żłobka i mają kontakt z dziećmi jak i z rodzicami w takim samym stopniu co opiekunki zachowując dystans społeczny.
16. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek

III Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków

1. W kuchni jednocześnie mogą przebywać tylko dwie osoby.
2. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.
3. Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarko wyparzarce
4. Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.
5. Posiłki przegotowane przez catering odbiera się bez kontaktu z pracownikiem cateringu.

IV Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu żłobka w tym zachorowania na COVID-19

1. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do żłobka, powiadomić żłobek oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. Numery telefonów dostępne są na tablicy ogłoszeń. W razie pogorszenia stanu zdrowia należy zadzwonić na numer telefonu 999 lub 112
2. Jeżeli niepokojące objawy zostały zaobserwowane u personelu lub u dziecka już objętego opieką należy odizolować osobę z objawami choroby.
3. W żłobku zostało przygotowane miejsce ( w pomieszczeniu biurowym) służące do odizolowania. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze żłobka. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji
4. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika żłobka należy odizolować teren żłobka oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej